Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19

06/09/21
Η επιχείρηση TOORBEE TECHNOLOGIES M.I.K.E. που εδρεύει στην Περιφέρεια Αττικής εντάχθηκε στη δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. Ευρώ.  Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης/RIS3) του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID-19.

Το συνολικό ποσό δημόσιας χρηματοδότησης που έλαβε η επιχείρηση με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ανέρχεται σε 100.000 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δημόσια χρηματοδότηση αντιστοιχεί σε ποσοστό 80% του Κεφαλαίου Κίνησης της επιχείρησης για το έτος αναφοράς 2019

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

  • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
  • αύξηση της ρευστότητας της
  • ενίσχυση της εξωστρέφειας
  • ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
  • δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

 

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση, αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην εθνική οικονομία.

 

Η επιχείρηση TOORBEE TECHNOLOGIES M.I.K.E. που εδρεύει στην Περιφέρεια Αττικής εντάχθηκε στη δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. Ευρώ.  Η Δρ